Reklamácie

Postup pri reklamácii tovaru

Povedzme si to hneď narovinu: reklamácie nemá rád nikto z nás. Žiaľ, občas sa stane, že sa niečo pokazí a tovar jednoducho je potrebné poslať na opravu. V DroneRepublic.sk sme pracovali dlhší čas na tom, aby sme proces reklamácie pre vás maximálne zjednodušili, ušetrili vám čas pri jej zakladaní a tiež vás odbremenili od času stráveného na pošte. Ako teda postupovať?

V prvom rade nás v prípade problému s tovarom vopred kontaktujte. Niektoré problémy vieme pomôcť na základe skúsenosti vyriešiť aj na diaľku. Ak si ste istý, že je problém v zariadení a nie je možné ho na diaľku identifikovať a opraviť, bude nám ho potrebné poslať.

Na vytvorenie novej reklamácie použite, prosíme, tlačidlo nižšie a vyplňte v našom systéme požadované údaje. Ak ide o záručnú opravu produktu zakúpeného u nás, využite bezplatnú možnosť prepravy zabezpečenú DroneRepublic.sk cez kuriérsku službu DPD a vyžiadajte si dopravu pri procese zakladania reklamácie. V tomto prípade od vás nepotrebujeme ani faktúru ani žiadne ďalšie dokumenty. Kuriér si u nás následne balík vyzdvihne.

 

Ak nám chcete zariadenie poslať vo vlastnej réžii, postupujte podľa pokynov nižšie.

Pri reklamácii produktu od vás budeme potrebovať nasledovné veci:

 • Chybný produkt a príslušenstvo, ktoré môže mať vplyv na danú chybu (napríklad ovládač). Prosíme, neposielajte komplet všetko príslušenstvo v balení.
 • Faktúru 
 • Popis problému s produktom
 • Vaše kontaktné údaje (telefónne číslo a email)

Tovar dobre zabaľte (aby sa pri transporte nepoškodil) a pošlite nám ho, ideálne v originálnom balení, na adresu 

4digital s. r. o.
Drieňová 34
821 02 Bratislava
+421 948 180 131

Po vzájomnej dohode nám produkt na reklamáciu môžete doniesť aj osobne na túto adresu. Prosíme, vždy nás pred reklamáciou vopred kontaktujte na čísle +421 948 180 131 a dohodnite si termín odovzdania produktu na reklamáciu.

Máte záujem o mimozáručný servis vášho produktu? Bližšie informácie nájdete na našej stránke.

 

Postup pri odstúpení od zmluvy o kúpe

V prípade, že sa rozhodnete odstúpiť od zmluvy, môžete tak urobiť do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto právo môže využiť len spotrebiteľ. Bližšie informácie nájdete v našich obchodných podmienkach. Formulár na odstúpenie od zmluvy vám bol doručený v prílohe emailu s potvrdením objednávky. Formulár vyplňte a pošlite spolu s tovarom na adresu uvedenú vo formulári.

Časté otázky

Ako k vám mám produkt poslať?

Ideálne je, ak využijete prepravu cez spoločnosť Packeta zabezpečenú našou firmou. Produkt nám môžete poslať poštou alebo kuriérom na našu adresu. Pri odovzdaní zariadenia je ale potrebné, aby ste k nemu dodali aj prepravný obal (originálnu krabicu, kufrík, batoh a podobne), v ktorom môže byť zariadené odoslané do zahraničia. Eleminuje sa tak riziko prípadného poškodenia tovaru pri posielaní.

Kde mám zariadenie poslať?

Produkty nám posielajte v originálnom balení (prípadne v kufri, obale a podobne) na adresu 4digital s. r. o., Drieňová 34, 821 02 Bratislava, +421 948 180 131.

Čo ak nemám produkt ako poslať?

V tom prípade odporúčame využiť prepravu cez spoločnosť Packeta zabezpečenú našou firmou. O prepravu viete požiadať cez formulár na založenie reklamácie.

Budem môcť sledovať stav svojej reklamácie?

Na evidovanie a riešenie reklamácií používame inovatívny online nástroj. Od prijatia produktu u nás až po jeho opravu môžete sledovať stav svojej reklamácie v reálnom čase priamo cez odkaz, ktorý vám pošleme emailom po prijatí produktu a zaevidovaní reklamácie. Máte tak po celý čas prehľad o tom, kde sa váš produkt nachádza a čo sa s ním aktuálne deje.

Reklamačný poriadok

 

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na spotrebiteľov (ďalej len „kupujúci“), ktorí si zakúpili tovar alebo službu u predávajúceho 4digital s. r. o. (IČO 47596783) so sídlom Trenčianska 16, Bratislava 821 09.

 • Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnika- teľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 • Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
 • Záručná doba na tovar je 24 mesiacov, ktorá plynie od prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba na použité veci je 12 mesiacov, na služby (oprava alebo úprava veci) 3 mesiace, na zhotovenie veci na zákazku 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, záručná doba neskončí pred uplynutím tejto lehoty. Pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia (napr. tovar s vyznačeným dátumom „spotrebujte do“), treba reklamáciu uplatniť najneskôr nasledujúci deň po kúpe, inak právo zanikne.
 • Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný va- du bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výme- nu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 • Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňuje v ktorejkoľvek predajni predávajúceho. Ak je však v záručnom liste uvedený záručný ser- vis, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu v záručnom servise. Zá- ručný servis je povinný opravu vykonať v lehote najneskôr do 30 dní.
 • Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.
  Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnu- tie.
 • Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku ale- bo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplat- nenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrob- ku za nový výrobok.
 • Ak kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nebude od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. 
 • Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupu- júci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odbor- ného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamá- ciu nemožno zamietnuť.
 • Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená e-mailom, predávajúci je po- vinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zby- točného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 • Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 • Pri oprave alebo úprave veci je spotrebiteľ povinný vyzdvihnúť si vec najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia času, keď sa oprava alebo úprava mala vykonať, a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od upovedomenia o jej vykonaní.
 • Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamie- tavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu sub- jektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS). Zoznam subjektov ARS je dostupný na webstránke Ministerstva hospodár- stva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona č. 391/2015 Z.z. Alternatívne riešenie spo- rov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.